بیمه دانشجویی

بیمه حوادث تحصیلی دانشجویان

دانشجویان در طول سال تحصیلی تحت پوشش قرار گرفته اند و در صورت بروز حوادث و ارائه مدارک معتبر پرداخت غرامت از سوی بیمه صورت خواهد گرفت (در تمام شبانه روز بدون قید زمان و مکان)دانشجویان متاهل می توانند به همان مبلغ حق بیمه عمر و فرزندان خود را تحت پوشش بیمه حوادث دانشجوئی قرار دهند.

زیر مجموعه ها