مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی

دوره مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی

تعریف و هدف :

هدف این دوره تربیت کارشناس در رشته مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی می باشد که بر اساس نظام آموزش های مهارتی طراحی و تدوین شده است .

کارشناس مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی فردی است که دانش و مهارتهای لازم را در زمینه های طراحی ، نظارت و اجرای ساختمان فرا گرفته باشد.

ضرورت و اهمیت :

با توجه به گستردگی فعالیتهای ساختمان سازی در کشور و نیاز مبرم جامعه ، تربیت نیروی ماهر برای اشتغال در این بخش احساس می شود. از آنجائیکه لزوم ادامه تحصیل تعدادی از فارغ التحصیلان دوره کاردانی به دلیل نداشتن علاقه و استعداد و نیاز کشور به آموزشهای مهارتی علمی کاربردی در این رشته اجتناب ناپذیر است ، لذا این دوره طراحی گردیده است .

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان :

الف- سرپرستی کارگاه های اجرایی به اجرای ساختمان های بتنی و فلزی

پ- نظارت بر پروژه های ساختمانی

ت- طراحی قالب های مختلف مورد نیاز در ساختمان های بتنی

ث- شناخت خصوصیات مصالح جدید مصرفی در پروژ ه های ساختمانی

ج- کنترل پروژه و هدایت پروژه های ساختمانی

چ- آنالیز ، متره ، و برآورد عملیات و مصالح ساختمانی در پروژه های مربوطه

مشاغل قابل احراز:

-اشتغال در دفاتر فنی سازمان ها و ارگان های دولتی

-اشتغال در دفاتر مهندسی ساختمان و مهندسین مشاور

-اشتغال به صورت پیمانکاران حقیقی و حقوقی ساختمان

-اشتغال به عنوان مجریان حقیقی و حقوقی ساختمان