کاردانی حرفه ای مدیریت امور اداری

دوره کاردانی حرفه ای مدیریت امور اداری

تعریف و هدف :

تدوین دوره کاردانی حرفه ای امور اداری علاوه بر اهداف آموزشی فوق به دنبال دستیابی به اهداف زیر بوده است.

-آشنایی رده هایی از نیروی اجرایی و اداری در تشکیلات سازمان باوظایف مدیران (به ویژه برنامه ریزی و سازماندهی )

-کمک به مدیران در شناسایی و دستیابی به اهداف سازمان

-ارتقاء دانش و مهارت لازم در سطح سازمان در انجام عملات امور اداری

-حلقه ارتباطی بین مدیران ، کارشناسان و دیگر کارکنان

ضرورت و اهمیت:

به منظور بهبود دانش ، مهارت و توناییهای شغلی در تمام  رده های سازمان و افزایش بهره وری فعالیت های اجرایی و اداری کارکنان سازمان ها و دستگاه های اجرایی و بخشهای دولتی و غیر دولتی توانمندسازی انسانی شاغل در آن سازمان به ویژه نیرو های دولتی و شرکت خصوصی در سطوح شغلی کاردانی است.

قابلیت ها و توانمندی های فارغ التحصیلان :

-شناخت وظایف و تشکیلات سازمان ها

-شناخت رده های اجرایی و اداری

-بودجه ریزی

-شناخت قراردادهای اداری

-انجام عملیات اداری

-انجام مکاتبات اداری

-رعایت و اجرای قوانین و مقررات اداری

 

مشاغل قابل احراز:

-کاردان امور اداری