مقررات و ساعت کار کتابخانه

 ketab2

مقررات امانت گرفتن منابع کتابخانه:

الف : فقط با ارائه کارت عضویت کتاب امانت داده می شود

ب: تعداد کتاب های امانی برای مدرسان حداکثر ۴جلد و(مدت امانت ۳۰روز) برای دانشجویان ۲جلد (مدت امانت ۱۴روز)

ج : كاركنان و كارشناسان و محققان ساير موسسات ۲ جلد (حداكثر ۱۴ روز )

د :اعضای کتابخانه تنها با استفاده از کارت عضویت خود می توانند کتاب به امانت بگیرند.

تبصره ۱ : منابع كتابخانه با ارائه كارت عضويت فقط به صاحب كارت امانت داده مي شود .

تبصره ۲ : امانت گيرندگان مي توانند مدت امانت خود را با همراه داشتن منابع براي يك بار تمديد نمايند مشروط به اينكه شخص ديگري كتاب را از پيش درخواست نكرده باشد

تبصره ۳ : كتابهاي مرجع مانند دانشنامه ها ، لغت نامه ها ، سالنامه ها ، مجموعه هاي قوانين و مقررات و كتابشناسي ها و  منابع لاتین وپایان نامه ها ونشریات و به طور كل هر مدركي كه به تشخيص كتابخانه موسسه مرجع شناخته شود به امانت داده نمي شود و فقط در سالن كتابخانه مورد استفاده قرار مي گيرد.

تبصره ۴ : چنانچه تعداد درخواست كننده منابع از كتابخانه بيش از يك نفر باشد كتابدار مي تواند به تشخيص خود مدت امانت آنها را كاهش و يا آنها را به عنوان مدارك « رزرو  » منظور و مبادرت به امانت در زمان محدود نمايد.

۲) -تاخير در باز گرداندن و غير قابل استفاده و يا گم شدن مدارك :

الف -تاخير :

هر گاه عضو كتابخانه ،مدركي را به امانت گرفته و در موعد مقرر به كتابخانه باز نگرداند براي هر روز تاخير مبلغ ……ريال جريمه خواهد شد .

ب – مفقود كردن و يا غير قابل استفاده كردن مدارك به امانت گرفته شده :

 هر گاه عضو كتابخانه مدركي را مفقود و يا غير قابل استفاده نمايد بايد عين مدرك را به كتابخانه مسترد دارد . در غير اينصورت ملزم است بهاي آن را به نرخ روز به تشخيص  سرپرست كتابخانه پرداخت نمايد . در خصوص کتابهایی که قابلیت تهیه آنها در بازار دیگر تجدید چاپ نمی شوند،مبلغ ……………… ریال به عنوان جریمه اضافی در نظر گرفته می شود.

۳) -تسويه حساب :

كليه اعضاء كتابخانه در جریان به قطع ارتباط با دانشگاه مي بايست با كتابخانه تسويه حساب  نمايند.

دانشجویان محترم می توانند ، جهت استفاده از کتابخانه در ساعات زیر مراجعه نمایند.

شنبه الی چهارشنبه

از ساعت 8 الی 13