کانون دوستداران طبیعت

فعالیت کانون :

۱ – حفاظت از محیط زیست

۲ – شرکت در جشنواره ها

دبیر کانون :

زهرا فرهنگی

اعضای شورای مرکزی کانون  :

1- زهرا فرهنگی

2- زهره عظیمی کاخکی

3- هادی عطایی

4- محسن رمگی

5- نسرین خوشدل نظامی

6- رامین عسکرزاده

7- علی فیروزنیا

8- حسن بانوی روچی