وام دانشجویی

میزان پرداخت وام شهریه به دانشجویان موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی

مبلغ وام (به ریال) در هر ترم

تعداد نیمسال قابل پرداخت

مقطع تحصیلی

13000000

۴ نوبت

کاردانی و کارشناسی نا پیوسته

نحوه پرداخت وام:

۱- وام به حسابی که مرکز اعلام می نماید جهت تامین بخشی از شهریه دانشجو واریز می گردد.

۲-میزان وام دانشجویان نمونه از حداکثر سقف شهریه مصوب مرکز آموزش عالی تجاوز نخواهد کرد.

۳-مبلغ وام دانشجویان ممتاز و نمونه مشمول آیین نامه های تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز،مصوب ۱۵/۱۱/۷۷ وانتخاب دانشجوی نمونه کشور مصوب ۶/۸/۸۳ ،۵۰% بیشتر از مبلغ وام دانشجویان عادی تعیین می گردد.

شرایط و ضوابط بازپرداخت وام ها و تسهيلات رفاهی

۱-دانشجویانی که موفق به پایان دوره تحصیلی خود شده اند موظف اند پس از فراغت از تحصیل نسبت به پرداخت کل بدهی به حساب صندوق رفاه و یا اخذ اقساط اقدام نماید.

میزان اقساط بهره مندان معادل ۲% کل بدهی دانش آموخته باشد.

– تاریخ سررسید اقساط برای کلیه دانشجویان ۹ ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد

– مدت خدمت نظام وظیفه به زمان مندرج در بند ۱ اضافه می شود.

– به مبلغ وام ۴% کارمزد از زمان پرداخت تا شروع باز پرداخت تعلق می گیرد که به همراه اصل وام به صورت اقساط باز پرداخت خواهد شد.

۲- بدهکاران دارای دفترچه اقساط می باید در تاریخ سررسید هر یک از اقساط به یکی از شعب بانک تجارت در سراسر کشور مراجعه و مبلغ بدهی خود را به حساب مندرج در فیش واریز و نسخه دوم (رسید مخصوص پرداخت کننده) را تا تسویه حساب نهایی نزد خود نگهداری نمایند. در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط (۳ قسط متوالی)کل بدهی به دین حال تبدیل می گردد و بدهکاران موظف به پرداخت کل بدهی به صورت یکجا خواهند بود.

۳- صدور و ارسال هر گونه تاییدیه تحصیلی و یا ارسال ریز نمرات و همچنین معرفی به حوزه وظیفه منوط به صدور دفترچه اقساط می باشد و تسلیم اصل مدارک پس از استرداد کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر می باشد.

۴- دانشجویان انصرافی ،تارک تحصیل و اخراجی ملزم به باز پرداخت کامل و یکجا ی با سود ۴% می باشد.