انجمن علمی مهندسی فناوری اطلاعات

اهداف :

۱ – ایجاد زمینه ی مناسب برای بروز استعدادها ،خلاقیت ها و شکوفایی علمی دانشجویان

۲ – نهادینه ساختن فعالیت های فوق برنامه علمی ، مطالعاتی و تحقیقاتی دانشجویان

۳ – افزایش سطح مشارکت و رقابت سالم دانشجویان در فعالیت های علمی و اجتماعی

۴ – بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی

دبیر انجمن:

مجتبی عابدی پور

اعضای شورای مرکزی انجمن :

۱ –رقیه عابدینی

۲ –مژگان محمدنیا

۳ –طاهره فرخی

۴ –مهدی امامی

۵-سید مصطفی هاشمیان

۶-زکیه بسکابادی