انجمن علمی مهندسی عمران

اهداف :

۱ – ایجاد زمینه ی مناسب برای بروز استعدادها ،خلاقیت ها و شکوفایی علمی دانشجویان

۲ – نهادینه ساختن فعالیت های فوق برنامه علمی ، مطالعاتی و تحقیقاتی دانشجویان

۳ – افزایش سطح مشارکت و رقابت سالم دانشجویان در فعالیت های علمی و اجتماعی

۴ – بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی

دبیر انجمن :

روح اله صادقی

اعضای شورای مرکزی انجمن :

۱ –احسان سعدی زاده

۲ –محسن رمگی

۳ –حسن فغانی بیلندی

۴ –اسماعیل قدیمی

۵-محمود وقاری